Vedtægter

Vedtægter for IDRÆTSFORENINGEN POSTEN ÅRHUS

Vedtægter for IDRÆTSFORENINGEN POSTEN ÅRHUS
§ 1 Foreningen er stiftet den 21. marts 1945. Foreningens navn er IDRÆTSFORENINGEN POSTEN ÅRHUS og har hjemsted i Århus kommune.

§ 2 Idrætsforeningens formål er at virke for boldspil og øvrige aktiviteter for
Alle foreningens medlemmer.

§ 3 Foreningen er en åben forening, og derfor kan enhver person optages som medlem. Der kan optages aktive, passive samt støttemedlemmer.

§ 4 Kontingentet er det til enhver tid fastsatte af generalforsamlingen. Kontingent for medlemmer uden for Post Danmarks og Danske Banks tjeneste opkræves halvårligt. Betaling af kontingent for ansatte i Post Danmark og Danske Bank (månedsløn) sker via Danske Banks interessekontor.
§ 5 Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 1 ½ måned efter forfaldsdatoen, slettes som medlemmer. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt.

§ 6 Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne, hvis dette skønnes nødvendigt. Eksklusionen kan ske, hvis medlemmet:

  • ikke retter sig efter foreningens gældende regler
  • agiterer mod foreningens interesser
  • tilegner sig noget af foreningens ejendom
  • ved beruselse eller anden utilbørlig optræden under repræsentation for idrætsforeningen bringer den i miskredit

§ 7 Foreningen er gennem sit medlemskab af PIF og hermed også DFIF under-
lagt dette forbunds gældende dopingregulativ.
Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende at deltage i doping-
test, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til DFIF’s
dopingregulativ.

§ 8 Foreningen administreres af en bestyrelse bestående af: formand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant. Indvælgelse i bestyrelsen kan kun ske på generalforsamlingen. Alle valg sker ved almindeligt stemmeflertal.

§ 9 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

§ 10 Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån til idrætsforeningens daglige drift.

§ 11 Regnskabsår er sammenfaldende med kalenderåret.

§ 12 Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen således: Formand og sekretær ved
ulige årstal, kasserer og bestyrelsesmedlem ved lige årstal.
Der vælges endvidere 1 bestyrelsessuppleant for 1 år af gangen. Der vælges
2 revisorer for 2 år af gangen. Revisor 1 ved ulige årstal og revisor 2 ved lige
årstal. Der vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år af gangen.

§ 13 Hver idrætsgren ledes af en formand. Afdelingsformændene indkaldes til
møder med bestyrelsen efter behov. Valg til formand for en idrætsgren sker
på et spillermøde før sæsonafslutningen. Formændene vælges for 2 år af
gangen ved lige årstal.

§ 14 Generalforsamlingen afholdes i marts måned. Indkaldelse med angivelse af
dagsorden skal ske med mindst 1 måneds varsel via hjemmesiden.
Indkaldelse af forslag til behandling på generalforsamlingen skal foretages
samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Eventuelle forslag skal
være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal
offentliggøres på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.
Eventuelt oplæg til fremtidigt virke skal offentliggøres på hjemmesiden i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. Aktive medlemmer har
tale- og stemmeret. Kun fremmødte medlemmer kan afgive stemme. Passive
medlemmer har kun taleret. Støttemedlemmer har hverken tale- eller
stemmeret. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. 1/3 af
medlemmerne kan ved skriftlig begæring herom til bestyrelsen forlange
afholdt ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes efter foranstående
regler. Desuden kan bestyrelsen også indkalde til ekstraordinær generalforsamling
efter foranstående regler.

§ 15 Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremtidigt virke
5. Regnskab og budget
6. Valg
7. Eventuelt

§ 16 Idrætsformændenes skriftlige beretninger skal være formanden i hænde
senest den 10. januar før generalforsamlingen.

§ 17 I tilfælde af foreningens ophævelse sælges dens rekvisitter og materialer.
Overskuddet skænkes til velgørende formål. Ophævelse kan kun ske på en
ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan dog ikke ophæves, såfremt
mindst 5 medlemmer vil fortsætte arbejdet.

§ 18 Forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling
når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 19 Foreningens revisor skal, på opfordring fra bestyrelsen, foretage revision, når
det skønnes nødvendigt. Revisorerne kan på eget initiativ foretage revision
på et hvilket som helst tidspunkt.

§ 20 Foreningsmedlemmer, formænd for idrætsgrene og bestyrelsesmedlemmer
hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke
alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens
medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen
udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på
nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 21 Passive medlemmer kan for egen regning deltage i Forbundsmesterskaber
(FM) i Postens Idræts- og Fritidsforbund (PIF). Tilmelding skal altid ske
gennem Idrætsforeningens kasserer. Deltagerne står selv for betaling af
startpenge samt evt. deltagelse i 3. halvleg. Tilmelding er bindende.

§ 22 Udover de nævnte vedtægter kan der for de respektive idrætsgrene findes
særlige vedtægter. Disse reviderede vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2018. Sidste kontingentforhøjelse (fodbold) blev vedtaget på generalforsamlingen
den 8.februar 2012.